Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

,,BUDUJEMY MOSTY TOLERANCJI” - udział w projekcie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnokrajowej akcji ,,Polska dla wszystkich”

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do udziału w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska dla wszystkich”, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne, to one stworzyły bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Szacunek i ochrona dziedzictwa to nasz obowiązek. Celem konkursu jest ochrona polskiej różnorodności. Konkurs jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską  i polskością historycznie związani.

Więcej…

 

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jesteśmy jedną z jedenastu szkół podstawowych z województwa opolskiego, które zakwalifikowały się do projektu.

Więcej…

 

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Inwestujemy w Twoją  przyszłość


Oś Priorytetowa: RPOP.04.00.00 Ochrona Środowiska
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Więcej…

 

"POLSKA DLA WSZYSTKICH"

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska dla wszystkich”, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne, to one stworzyły bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Szacunek i ochrona dziedzictwa to nasz obowiązek. Celem konkursu jest ochrona polskiej różnorodności. Konkurs jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską  i polskością historycznie związani.

Więcej…

 

„Fascynujący świat nauki i technologii”

Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”.  Projekt ten realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------