Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysę, informuję o terminach postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, zawierającego oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

do 6 maja 2019 r.
do godz. 15.00

2

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 kwietnia 2019 r.
do 6 maja
2019 r.

od 3 czerwca 2019 r.
do 7 czerwca 2019 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja
2019 r.
do 13 maja 2019 r.

od 10 czerwca 2019 r.
do 13 czerwca 2019 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem

13 maja 2019 r. do godz. 12.00

14 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem

od 14 maja 2019 r.

do 16 maja 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r. do
19 czerwca 2019 r.

6

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem

17 maja 2019 r. do godz. 12.00

21 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00

Wzory dokumentów:

  • Załącznik nr 1 - wzór zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
  • Załącznik nr 2 - wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------