Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

GOTOWOŚĆ SZKOLNA,  A  GOTOWOŚĆ SZKOŁY

Zróżnicowanie gotowości szkolnej dziecka wynika z naturalnych procesów rozwojowych (dojrzewanie kory przedczołowej + wcześniejszy trening lub jego brak). Dzieci rozwijają się w różnym tempie, a zatem potrzebują różnego wsparcia. Nauczyciel pracuje z dzieckiem nad zasobami rozwijającymi się w sferze najbliższego rozwoju. Zróżnicowanie wsparcia i pomocy to szansa dla rozwoju każdego dziecka, które rozpoczyna naukę w szkole. W codziennej pracy szkoły uwzględniamy wzajemnie  złożone  relacje    między uczniem – szkołą – rodziną a środowiskiem społecznym. Wiemy, że myślenie systemowe o gotowości szkolnej powinno uwzględniać gotowość dziecka, gotowość rodziny i gotowość szkoły, dlatego systematycznie współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagogami z przedszkoli, rodzicami. Zapraszamy dzieci przedszkolne z wychowawcami i rodzicami do różnych wspólnych działań, np. lekcje otwarte, rozgrywki sportowe, przedstawienia, festyny. Zbieramy doświadczenia w pracy z dziećmi sześcioletnimi już od pięciu lat. Doskonalimy warsztat pracy nauczycieli i poprawiamy warunki do jak najlepszego rozwoju indywidualnego każdego dziecka. Nie jesteśmy szkołą z oddziałami integracyjnymi, ale wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, rozwijamy nasze kompetencje na studiach podyplomowych : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Tyflopedagogika. Oligofrenopedagogika. Logopedia. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dobrze znają podstawę programową wychowania przedszkolnego, co pozwala na skuteczne kontynuowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego już od pierwszych dni pobytu dzieci w szkole. Współczesny świat stawia przed edukacją nowe zadania; najważniejsze z nich to wyposażenie dziecka w takie sprawności i umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w życiu, nauczą aktywnie pokonywać stres i poszukiwać ważnych dla siebie celów i zadań życiowych (Janicka – Panek, 2007). W tym procesie pomagać ma uczniom szkoła, stwarzając warunki między innymi zdrowotno-higieniczne, by proces nauczania - uczenia się kończył się pozytywnymi efektami.

Analizując przygotowanie szkoły na przyjęci dzieci 6-letnich zwraca się uwagę na:przestrzeń (wejście, szatnia, sala zabaw, sala lekcyjna, boisko łazienka, świetlica...); warunki zdrowotno-ruchowe (gry i zabawy, przerwy, rekreacja...); odżywianie (posiłki...);plan zajęć (tygodniowy, dzienny...).

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka to:

- wydzielona  przestrzeń dla dzieci - uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przebywają na oddzielnej kondygnacji i mają oddzieloną część korytarza;

- szatnia szkolna jest wyposażona w indywidualne zamykane szafki, a pracownicy obsługi mają obowiązek zwracać szczególną uwagę na miejsce przebywania dzieci najmłodszych, gdyż muszą być one cały czas pod kontrolą i widziane przez osobę dorosłą;  są ławeczki, aby dziecko mogło wygodnie rozebrać się;

- wyposażenie  sal  spełnia  wymogi  bezpieczeństwa i  dostosowane  jest  do potrzeb sześciolatka;

- sale posiadają tablice białe, kredowe, korkowe i większość również multimedialne;

- zajęcia komputerowe odbywają się z wykorzystaniem laptopów dla każdego ucznia;

- ze względu na potrzeby dzieci sześcioletnich, wszystkie sale są  wyposażone w dywan, a meble dostosowane do wysokości ciała ucznia i  posiadają certyfikat zgodności z Polska Normą;

- w salach są zorganizowane kąciki tematyczne, co wiąże się z inspirowaniem urozmaiconych i niejednostajnych zabaw;

- dzieci mają do dyspozycji salę rekreacyjną do wypoczynku i zabaw ruchowych, sanitariaty dostosowane do potrzeb;

- czas trwania poszczególnych zajęć dostosowany jest do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów;

- dzięki ciągłemu przebywaniu nauczyciela ze swoją klasą, podniósł się poziom bezpieczeństwa dzieci;

- obowiązuje zasada ograniczania kontaktów dzieci z młodszej grupy wiekowej z uczniami starszymi;

- starsi uczniowie pomagają w organizowaniu tanecznej przerwy oraz niektórych zajęć rekreacyjnych;

- świetlica szkolna zapewnia opiekę od godz. 7:00 do 16:00, a w razie potrzeb godziny będą regulowane;

- w pierwszych miesiącach pobytu dzieci w szkole, nauczyciel odbiera dzieci bezpośrednio od  rodziców na parterze szkoły lub ze świetlicy szkolnej;

- nauczyciele w porozumieniu z rodzicami kontrolują wagę uczniowskich tornistrów i dbają, by nie było w nich zbędnych przedmiotów i książek (ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10% masy ciała ucznia);

- szkoła umożliwia uczniom zostawianie części własnych przyborów i podręczników w salach lekcyjnych;

-  młodsze dzieci spożywają w szkole 2-3 posiłki (drugie śniadanie, Szklanka mleka, Owoce w szkole), korzystają ze stołówki pod opieką pedagoga w czasie, gdy nie przebywają w niej starsi uczniowie;

- dzieci nie korzystają ze sklepiku szkolnego;

- na terenie szkoły jest plac zabaw wyposażony w urządzania zapewniające bezpieczne zabawy i zajęcia rekreacyjne;

- dzięki udziałowi w programie „Radosna szkoła” już w 2009 roku sale lekcyjne oraz sala do zabaw zostały doposażone w sprzęt umożliwiający właściwą realizację nowej podstawy programowej;

- nauczyciel sam reguluje czas przerw i decyduje o miejscu ich spędzania

Dyrektor systematycznie dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

Szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich, wyposażona w nowoczesny sprzęt, a w salach lekcyjnych są wydzielone kąciki z dywanem. Dzieciom nie odbieramy dzieciństwa, lecz wykorzystujemy ich potencjał i stwarzamy optymalne warunki do rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz do kontaktu ze starszymi dziećmi i dorosłymi. Nauka w środowisku szkolnym pozwala na budowanie poczucia własnej wartości i dalszy rozwój samodzielności.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------